Image

ZERO POINT SHAFT ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ลูกปืนล้อทำงาน เต็มสมรรถนะ เฉพาะเฟรมเท่านั้นที่ใช้รองรับล้อของมอเตอไซค์ ที่ลูกปืนล้อและแกนเพลาส่วนที่เรียกว่าลูกปืนนั้นทำขึ้นโดยมีความ เที่ยงตรงและแม่นยำของขนาดสูงมาก แต่แกนเพลาทั่วๆไปมักมีขนาด ที่ไม่ความเที่ยงตรงและแม่นยำนำ โดยเดิมๆ แล้ว ลูกปืนไม่สามารถแสดง สมรรรถนะเดิมได้ยกเว้นว่าอยู่ในสภาพที่ใช้แรงกดที่เหมาะสม

รู้สึกถึงความนิ่งมากกว่าในการเข้าโค้ง

ให้ความเบากว่าในการบิดล้อเพื่อเข้าโค้ง

ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่า
ให้ความรู้สึกเบามากกว่าในการควบคุมรถ

ลูกค้า

600 Shops in Japan
Shipments 10,000 or more

รายการสินค้า

3000 Models

ก่อตั้งมานานกว่า

Established 2012